loader
day

Ständchen

סיפור קצר וחכם, שסיפר דודי יהודה לשמן באזכרה לדודה שלי רותי לשמן, שהייתה דוגמא והשראה ל"איך קמים" אחרי נפילות קשות, אתגרים ומשברים.
"מעשה בנופלים"\ ר' אשר פרוינד
מעשה בנופלים. שהיו בריות שהיו הולכים ונופלים. וכל העולם היו הולכים ומגיעים והם היו הולכים ונופלים. והיו נשברים מאוד. איך כל העולם הולכים ומגיעים והם הולכים ונופלים. ובא חכם אחד ואמר להם, על כל פנים תקומו ותמשיכו ללכת. ושמעו לעצתו והיו קמים וממשיכים ללכת ונופלים עוד פעם ושוב קמים. והיו העולם קוראים אותם 'הנופלים'. והתרגלו כל כך ליפול עד שהיה אצלם פלא גדול איך הם קמים ועומדים, ואדרבא, כשהיו נופלים היו רגילים בזה, ואם הם היו קמים היו מתפלאים. עד שהחלו לקרוא לעצמם 'הקמים' שאיך נהיה פלא כזה שהם קמים. וגם העולם החלו לקרוא להם 'הקמים'.Ori Leshman
מבצע:
Camille Thomas and Beatrice Berrut
לחן:
Franz Schubert
מנחמת
מנחמת
play
קלאסי
play
1221
plus המוזיקה שלי
1221 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
שמואל בן דב
jacob dor
איילת גולן
Adar Yechezkel
 אורנה איזנברג
0 תגובות