loader
day

On My Own · Patti LaBelle · Michael McDonald

מה תפקידו של האדם בחייו שלו-עצמו?

ואיך מתארים את האחריות של האדם כלפי עצמו, מעשיו והזמן המוגבל העומד לרשותו באופן קצר ופיוטי?

המשנה המצטטת את הלל הזקן – "אם אין אני לי מי לי..." היא דרך קצרה, תמציתית ופיוטית לעשות זאת. השאלות אמנם קצרות, אך כלל לא בטוח שהתשובות עליהן קצרות באותה המידה...הוּא (הלל הזקן) הָיָה אוֹמֵר:

אִם אֵין אֲנִי לִי – מִי לִי?

וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי – מָה אֲנִי?

וְאִם לֹא עַכְשָׁיו – אֵימָתָי?

פרוש: אם אני לא אדאג לעצמי – מי יעשה זאת במקומי? אבל כשאני דואג רק לעצמי ולא לטובת אחרים – מה עֶרְכִּי? ואם איני עושה את חובתי עכשיו – מתי אעשה אותה? (אין לדחות דברים.)

מקור: אבות, א פסוק יג - "הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי; וכשאני לעצמי, מה אני; ואם לא עכשיו, אימתיי".

בית שמאי ובית הלל

בולטת מכולן היא המחלוקת בעניין קורבנות החגיגה. במחלוקת זו, בית שמאי מחמירים באיסור המלאכה ביום טוב, ומותירים את הקרבת קורבנות היחיד לחול המועד, ואילו בית הלל מקלים בעניין שמחת החג, ומאפשרים להקריב קורבנות ללא הגבלה.מחלוקת בית-הלל ובית-שמאי לגבי מספר הנרות שמדליקים בחנוכה נובעת ממחלוקת עקרונית יותר, העומדת ביסודן של מחלוקות נוספות ביניהם בש"ס * ובכל-זאת יש חידוש מיוחד במחלוקתם בעניין נרות חנוכה על-פני רוב המחלוקות האחרות * הייתכן כי נעדיף את הפוטנציאל על פני מימושו? מדוע שונה הגדרת המושג "יום" בחנוכה מבסתם ימים? ואיך כל זה מתקשר למחלוקת במסכת עירובין, אם "נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא" או שמא "נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא"? * עיון בסוגיית נרות חנוכה, למהדרין מן המהדרין.


סוגיית נר חנוכה (שבת כא,ב) נאמר: "תנו רבנן, מצוות חנוכה – נר איש וביתו; והמהדרין – נר לכל אחד ואחד; והמהדרין מן המהדרין – בית-שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך ובית-הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר עולא... טעמא דבית-שמאי – כנגד ימים הנכנסים וטעמא דבית-הלל – כנגד ימים היוצאים".

ההלכה, כידוע, היא כבית-הלל, שמתחילים בהדלקת נר יחיד ובכל יום ויום "מוסיף והולך". הטעם הוא, כאמור – "כנגד ימים היוצאים". כלומר, מספר הנרות מקביל למניין ימי החנוכה החולפים.


D.L
מבצע:
Patti LaBelle ft. Michael McDonald
נוסטלגית
נוסטלגית
play
פופ
play
35
plus המוזיקה שלי
35 צפיות
+ עוד
D.L
0 תגובות